De teleurgang van den waterhoek

Gelezen door: Christophe Robbe (12 boeken)

Citaat: "En zoo gebeurde 't dat hij haar zekeren keer liggen vond, achterover uitgestrekt op den sleepten berm, de bloote voeten badend in den vijver. Zij lag er als eene bosch- of waternimf ; zonder woord of wenk, met den lokkenden blik en 't lachend wit der tanden alleen, had zij hem genood bij haar te komen - alsof het zoo afgesproken was en zij hem sedert lang opwachtte. Samen hadden zij onmiddellijk hun minnespel hernomen. Veilig door 't beschot van den dikken voorhang der groene bladeren, in den toover van den ruischenden wind, met 't uitzicht op 't blauw-en-groen van 't zwijgend water waarop het zonnegoud schitterde, had hij zich overgegeven aan den roes van zinnelijken hartstocht - en al 't bestaande vergeten, heel duidelijk de begeerte gevoeld hier op den stond te sterven, dat was : te versmelten, op te gaan in den aaierd van wellust die als goudpulver heel het uitspansel doormierelde. Het winderig weer, 't geweldig geruisch in de populieren - zette zijne drift nog aan, miek hem opstandig, vermetel. Een koor van stemmen zong met hem mede het lied der liefde; in het bewegen van twijgen en takken schenen de boomen elkaar te omstrengelen, te streelen, - de wind blies een sterken adem van bronst over de wereld, bezwangerd met den geur van vochtige eerde en rijp koorn ; heel de natuur spreidde een wasem van jeugd, een zomertooi voor 't feest van den wellust waarop zij genoodigd waren om mee te vieren ..."

Wereldliteratuur in oude spelling! Een boek vol uitgestorven woorden die nochtans niets van hun beeldende kracht verloren hebben. Streuvels serveert in dit boek een universeel verhaal waarin alle conflicten van het echte leven zitten: vooruitgang versus stilstand, rijk versus arm, wet versus misdaad, oud versus jong, woord versus daad en last but not least : passie versus liefde. In de Waterhoek, een gehucht van Avelgem, zal een brug over de Schelde gebouwd worden. Hiertegen komt "deken Broeke" in opstand en met hem de hele gemeenschap, althans dat denkt hij. Want achter zijn rug wordt gespeculeerd over de welvaart die deze brug met zich mee zal brengen. Intussen zorgt de vondelinge Mirabelle er wel voor dat de mannen van alle rang en stand (waaronder de jonge ingenieur Maurice Rondeau) aan hun trekken komen ...

 | Reacties (0)Delen |
0 reacties: