Privacy en Gebruiksvoorwaarden

www.lezerstippenlezers.be is een initiatief van Iedereen Leest. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de informatie op de website www.lezerstippenlezers.be en de diensten die Iedereen Leest op die site aanbiedt

Privacy
Om de website www.lezerstippenlezers.be optimaal te gebruiken moeten u zich registreren en inloggen. Hierbij worden een aantal persoonlijke gegevens gevraagd. Iedereen Leest gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Wij nemen hierbij de noodzakelijke maatregelen om de veiligheid van de persoonsgegevens te verzekeren. Uw persoonsgegevens worden nooit aan derden meegedeeld en worden niet gebruikt voor direct marketing-doeleinden, tenzij we daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming voor vragen en krijgen.
Registratiegegevens
De gebruiker dient de toegangscode(s) tot deze site vertrouwelijk te behandelen. De toegangscodes zijn persoonlijk. Het is niet toegestaan deze aan derden beschikbaar te stellen. De gebruiker is zelf verplicht de persoonsgegevens die hij heeft verstrekt feitelijk juist en volledig te houden.

Spelregels
  • Wanneer een gebruiker deelneemt aan een discussie, discussieforum, of enige andere mogelijkheid om te reageren op www.lezerstippenlezers.be dan is het niet toegestaan teksten en/of afbeeldingen te gebruiken die anderen (seksueel) intimideren of beledigen, teksten en/of afbeeldingen te verspreiden, toegankelijk maken of toegankelijk laten zijn van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privé-leven en/of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie. Indien van het voorgaande sprake is en de bevoegde autoriteiten hierom verzoeken zullen de persoonlijke gegevens van de gebruiker ter beschikking worden gesteld aan die autoriteiten. Iedereen Leest kan altijd bijdragen (aan discussies) verwijderen.
  • Gebruikers mogen de site www.lezerstippenlezers.be niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Redactie
Iedereen Leest behoudt zich bij het plaatsen van enige bijdrage van de gebruiker het recht voor - zonder hier overigens toe verplicht te zijn – hierin wijzigingen aan te brengen, die zij uit redactioneel of uitgeverstechnisch oogpunt of anderszins gewenst vinden. Verder is Iedereen Leest gerechtigd zonder opgave van reden enige bijdrage van een gebruiker te verwijderen. Hierbij kan nooit schadevergoeding gevraagd worden.

Verspreiding
Iedereen Leest behoudt zich het recht om bijdrages die gebruikers plaatsen op www.lezerstippenlezers.be te verspreiden via andere kanalen van Iedereen Leest of partners van Iedereen Leest. Het gaat hierbij steeds om niet-commerciële initiatieven zoals bibliotheken, literaire organisaties, websites met dezelfde doelstellingen etc. Verder verspreiding kan o.a. maar niet exclusief gebeuren in de vorm van rss-feeds, artikels, links, tijdschriften, websites, podcasts, CD-roms of andere digitale dragers.

Incorrecte of foutieve gegevens
Iedereen Leest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op www.lezerstippenlezers.be. In geen geval geven incorrecte of foutieve gegevens recht op enige financiële compensatie. 
 Iedereen Leest is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte of incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.


Werking van de website
Iedereen Leest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van www.lezerstippenlezers.be.

Cookies
www.lezerstippenlezers.be kan eventueel gebruik maken van “cookies”. Cookies zijn kleine elektronische bestanden die op de harde schijf van de computer van de bezoeker worden geplaatst. Deze cookies zijn onder meer bedoeld om een geregistreerde bezoeker van www.lezerstippenlezers.be de mogelijkheid te bieden zijn gebruikersnaam en/of paswoord automatisch op het scherm te laten verschijnen.
U kan uw webbrowser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt als zo’n cookie wordt geïnstalleerd. U kan uw browser ook zo instellen dat u alle cookies weigert. Als u dat doet kan het zijn dat sommige delen van de website niet optimaal werkt.

Inzage
Als u inzage wil krijgen in uw gegevens kunt u ons dat schriftelijk vragen via een “ondertekend en gedagtekend verzoek”, samen met een recto-versokopie van uw identiteitskaart. Dat kan via de post naar: Lezers Tippen Lezers, p/a Iedereen Leest, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen. Per mail via info@lezerstippenlezers.be.